Obchodní podmínky

Svatební studio MY DAY

Obchodní podmínky pro rezervaci přes internet

 

  1. Úvodní ustanovení

1.1.     Obchodní  podmínky upravují v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí odborného poradenství (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem služby (dále jen „poskytovatel“) a  fyzickou  osobou (dále jen „zákazníkem“), která uzavírá smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, a to přímo v provozovně poskytovatele  a nebo prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.my-day.cz. Zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1.2.     Poskytovatelem je pro účely obchodních podmínek a smlouvy provozovatel svatebního studio MY DAY s těmito fakturačními údaji:

 

Lukáš Ott  - Svatební studio MAY DAY
IČ: 74762427

Renčova 1666/13, Brno – Řečkovice, 621 00

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna

provozovna: Lukáš Ott  - Svatební studio MAY DAY

Úvoz 447/120, Brno, 602 00

Kontaktní údaje:
tel:  +420 732 416 601
e-mail:   info@my-day.cz
web: www.my-day.cz

 

  1. Předmět nabídky

2.1. Předmětem nabídky je poskytnutí služby odborného poradenství při výběru a zkoušení svatebních šatů v provozovně poskytovatele.

 

III. Objednávka a zakoupení služby

3.1. Zákazník si může službu zakoupit na konkrétní čas prostřednictvím internetu a zaplatit za ni cenu on-line podle vytvořené objednávky prostřednictvím platebních systémů PayPal a PayU. PayPal podporuje platby uskutečněné PayPal účtem. PayU podporuje rychlé bankovní transfery a platby platebními kartami.

3.2. Zakoupit službu lze nejdříve 6 měsíců před jejím zahájením, nejpozději však 24 hodin před jejím zahájením, a to prostřednictvím online rezervačního systému na webové stránce www.my-day.cz

3.3. Po výběru data a označení konkrétního času je zákazník povinen vyplnit elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky se zákazníkovi objeví kompletní cena, jíž je zákazník povinen uhradit. Uvedená cena je cenou aktuální pro daný časový slot a je cenou konečnou. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k dokončení objednávky a k řádnému doručení jejího potvrzení.

  • Zákazník se zavazuje při své objednávce uvést výlučně pravdivé informace.

3.5. Časové sloty jsou v délce 60 minut. Služba je zpoplatněna částkou 300,- Kč za 60 každých minut během standardní otevírací doby studia (pondělí až pátek od 10:00 do 18:00 hod). Mimo tuto dobu lze sjednat službu stejného rozsahu, jež je zpoplatněna částkou 450,- Kč za 60 každých minut.

3.6. Po výběru časového slotu a vyplnění elektronického formuláře bude zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány Pay Pal nebo PayU, prostřednictvím které provede úhradu. Po provedení platby prostřednictvím brány PayPal nebo PayU bude zákazník opět přesměrován na stránku www.my-day.cz. Následně bude zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu doručeno potvrzení objednávky (závazná rezervace termínu) a doklad o úhradě.

3.7. Doba trvání poradenství při výběru a zkoušení šatů je 60 minut. Po tuto dobu se poskytovatel služby zavazuje nabídnout ze své dostupné nabídky vhodné svatební šaty s ohledem na přání budoucí nevěsty a s přihlédnutím k povaze svatebního obřadu a osobnosti budoucí nevěsty a umožnit zákazníkovi jejich vyzkoušení.

3.8. Při závazné rezervaci svatebních šatů do 6 měsíců od poskytnutí služby bude poplatek za odborné poradenství odečten z ceny půjčovného svatebních šatů. Maximální výše odečitatelného poplatku je omezena na 450,- Kč.

 

  1. Zrušení či změna objednávky a reklamace

4.1. Po závazné rezervaci termínu je zákazník oprávněn provést zrušení či změnu termínu, a to nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem. V případě sjednaného termínu mimo obvyklou provozní dobu lze termín zákazníkem zrušit či změnit nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem. Pozdější změna či zrušení termínu, případně nedostavení se je zpoplatněno částkou odpovídající výši uhrazeného poplatku.

4.2. Poskytoval má právo zrušit objednávku, pokud nastane některá z událostí vis maior a nastane tedy nemožnost plnění ze strany poskytovatele (např. Mimořádné opatření Vlády ČR v souvislosti s COVID-19), případně jiné překážky na straně poskytovatele. O zrušení objednávky bude zákazník informován. V případě zrušení rezervace termínu ze strany poskytovatele bude zákazníkovi vrácen uhrazený poplatek v plné výši. Zákazník v takovém případě nemá nárok na žádné další náhrady škod či újmy případně vzniklé v souvislosti se zrušením rezervace termínu.

4.3. Platby provedené bezhotovostně se vrací výlučně bezhotovostním převodem. V žádosti o vrácení uhrazeného poplatku je třeba uvést identifikační údaje zákazníka, číslo transakce a bankovní spojení.

4.4. Reklamaci může zákazník uplatnit u provozovatele na výše uvedených kontaktních údajích či v provozovně poskytovatele.

 

  1. Ochrana osobních údajů

5.1. Studio MY DAY zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem poskytování služeb, které zákazník využívá a o jejich poskytnutí žádá.

5.2. Podrobnější informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme informace o zákaznících, jak jsou takové informace používány, o právech zákazníků ve vztahu k jejich osobním údajům, naleznete v Pravidlech pro ochranu osobních údajů na webové stránce www.my-day.cz/rezervace

 

  1. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedených na internetových stránkách www.my-day.cz, v den realizace zakoupení služby zákazníkem.

6.2. Zakoupením služby zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je jimi vázán. Poskytovatel si vyhrazuje právo podle své vůle a bez předchozích upozornění měnit tyto obchodní podmínky pro nákup služby přes internet. Změny nabývají účinnosti uvedeným datem.

6.3. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Rovněž je zákazník oprávněn se obrátit na příslušný živnostenský úřad dle místa podnikání poskytovatele.

 

Rezervujte si
termín zkoušky

Rezervovat termín